Her finder du vores vedtægter, sidst opdateret på generalforamlingen i 2020.
 
VEDTÆGTER FOR FURESØ LØBEKLUB

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningen Furesø Løbeklub, her efter benævnt klubben, er stiftet den 11. marts 2009 og har hjemsted i Furesø kommune.

§ 2. Formål
Klubbens overordnede formål er at skabe gode rammer for motionsløb - og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne motionsform. Ydermere vil klubben tilstræbe at:
* Medvirke til integration og sammenrend på tværs af Furesø Kommune
* Understøtte den almene sundhedstilstand hos Furesø-borgerne
* Fremme kendskab til træningsmetoder
* Inspirere til at finde glæden ved at løbe

Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.

§ 3. Medlemskab
Enhver der ønsker at tilslutte sig klubbens formål kan optages som medlem. Medlemskab er opnået, når kon­tin­gentet er betalt. Medlemmer er forpligtet til at overholde klub­bens vedtægter og leve op til klubbens formål.

§ 4. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske elektronisk på klubbens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen god­kendes af forældre eller værge. Klubbens vedtægter og regler findes på klubbens hjemmeside.

§ 5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest ved advisering om kommende kontingentopkrævning. Ved ud­meldelse refunderes senest opkrævede kontingentet ikke.

§ 6. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af besty­relsen. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og oplyses på klubbens hjemmeside. Kontingentet betales helårligt forud og gælder fra 1. april til 31. marts.

§ 7. Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Bestyrelsen kan på et bestyrelsesmøde slette et medlem, der er i restance for kontingent for mere end tre måneder. Hvis et medlem efter påmindelse stadig ikke betaler sit kontingent, vil sletning af medlemslisten kunne ske, uden at spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen. Ved genindmeldelse skal skyldigt kontingent betales.

§ 8. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sagen om udelukkelse har med­lemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsorden som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved æn­dring af klubbens vedtægter.

§ 9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse, med angivelse af foreløbig dagsorden, skal finde sted med fire ugers varsel pr. mail, eller annonceres på klubbens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsam­lingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med evt. tilrettet dags­orden og regnskab, således at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbende år
3) Forelæggelse af årsregnskab. Til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (i lige år)
8) Valg af sekretær (i lige år)
9) Valg af kasserer (i ulige år)
10) Valg af næstformand (i ulige år)
10) Valg af bestyrelsesmedlem (i lige år)
11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13) Eventuelt. (Forhold vedrørende klubben kan drøftes, men der kan ikke træffes beslutninger)

§ 11. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutninger om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt mindst fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalfor­sam­lingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der skal også indkaldes til ekstraordi­nær generalforsamling, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for be­styrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning mm. gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling. Afholdelse af ekstra­ordinær generalforsamling forudsætter, at der er tale om et eller flere klart angivne spørgsmål, som skal behand­les af klubbens højeste myndighed (generalforsamlingen).

§ 13. Bestyrelsen
Bestyrelsen udgør klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forret­nings­orden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres referat af bestyrelsens beslutninger.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et medlem. 

Formanden vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden, sekretæren og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf.§ 9. Afgørelse om, hvem der bliver valgt til de forskellige bestyrelsesposter, træffes ved såkaldt relativt flertal. Det vil sige, at den/de kandidat(er), der opnår flest stemmer, er valgt.

§ 14. Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden udgangen af januar afgive årsregnskab for det foregående år til revisoren. Årsregnskab forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsregnskabet udsendes til klubbens medlemmer sam­men med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 15. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen samt en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år primo februar måned gennemgå årsregnskabet og påse at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 16. Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden. Ved formandens fravær tegnes klubben af næstformanden. Alle væsentlige dispositioner skal godkendes af bestyrelsen. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

§ 17. Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringer af klubbens vedtægter skal kunne ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, dvs. på både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 18. Opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særligt indkaldt ekstraordinær gene­ral­forsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemme­berettigede medlemmer er til stede.

For at et forslag kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes beslutning om, hvilke almen nyttige eller almen velgørende formål, klubbens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

* Vedtægterne er vedtaget på Furesø Løbeklubs stiftende generalforsamling den 11. marts 2009 og er senest revideret den 22. oktober 2020.

 
  Furesø Løbeklub - Rytterkrogen 4 - 3520 Farum - Tlf: 28965868 - email: info@furesoeloebeklub.dk en løsning fra Klubmodul